Yhdistys
Tavoitteet
Ajankohtaista
Yhdistyshistoriaa
Museokahvila
Kokoelmat yms.
Säännöt/Regler · Suunnitelmat · Liittyminen

SÄÄNNÖT

 

 

 

Yhdistyksen toiminnan laajennettua alkuajoista, sääntöuudistustyö tuli välttämättömäksi ja vuosikokouksessa hallitus valtuutettiin viemään mutkikas uudistusprosessi läpi. 

Säännöt vahvistettiin Patentti- ja Rekisterihallituksessa 18.05.2010 (Rekisterinumero 185,453).

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Wanhanajan Puoti-Yhdistys ry.

Kotipaikka on Turku.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tietojen ja esineiden keruuta kaupanalan ja siihen liittyvän teollisuuden lähihistoriasta. Toiminnalla edistetään kansalaisten käsityksiä arjen lähihistoriasta. Ylläpitämällä ja kehittämällä lahjoituksina saamiaan omia kokoelmia se pyrkii käytännössä edistämään ja vaalimaan perinteitä. Tarkoituksena on myös edistää yhdistyksen jäsenten kokoelmia, alan taiteen ja kulttuurihistorian tuntemusta ja -harrastusta. Samalla yhdistys toimii yhteistyöelimenä jäsenten, keräilijöiden, perinteenharrastajien, yritysten ja eri virallisten tahojen välillä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • edistää erityisesti kotiseudun ja myös valtakunnallisen arjen lähihistoriatuntemusta.
  • vastaanottaa lahjoituksena kokoelmia ja esineitä joiden ehtoja se pystyy täyttämään.
  • tavoitteena on yhdistyksen kokoelman saattaminen alan merkittäväksi museokokoelmaksi Suomessa luetteloimalla ja kehittämällä sitä edelleen.
  • järjestää näyttelyitä yhteistyössä yhdistyksen jäsenten tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa myös heidän aineistoa hyödyntämällä.
  • järjestää keräily ja koulutustapahtumia, kulttuuripitoisia keskustelu- ja -juhlatilaisuuksia.
  • harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
  • toimii yhteistyöelimenä jäsenten ja muiden alaan liittyvien tahojen kuten yritysten välillä.
  • pyrkii luomaan kansainvälisiä yhteyksiä ja palvelemaan myös ruotsinkielellä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Harjoittaa toimitiloissaan ja eri tapahtumissa kannatuskahvila yms. toimintansa kattamiseksi.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenten ja yhteistyökumppaneiden palkitseminen

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen hallitus voi lisäksi palkita aktiivisia jäseniään ja yhteistyökumppaneitaan diplomein ja kohtuullisin lahjoin.

Hallituksen pitkäaikaisille jäsenille ja erityisen pitkään ansioituneille rivijäsenille voidaan myös anoa eri tahoilta pitkäaikaisesta palvelusta ja erityisistä ansioistaan perinnetyössä yhteiskunnalle ja yhdistykselle juhlavuosina epävirallisia, puolivirallisia ja virallisia kunniamerkkejä.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa nelihenkinen hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri. Sekä lisäksi valitaan näille kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 

 

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti - toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,  kaksi  

    pöytäkirjantarkastajaa ja

    tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

                              

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja ja 

    tilintarkastajien lausunto

 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja

    vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille

    vastuuvelvollisille

 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja 

    menoarviosekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

    

9. valitaan yksi toiminnantarkastajaja ja    varatilintarkastaja

 

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

11. kokouksen yhteenveto ja päätös

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen jäljellä olevat varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

Yhdistyksen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kokoelmien suhteen toimitaan seuraavasti toiminnan mahdollisesti lakkautuessa:

·        Kokoelmat tai sen osiot lahjoitetaan ensisijaisesti sellaiselle taholle, joka aktiivisesti haluaa niitä vaalia ja pitää esillä yleishyödyllisesti.

·        Yhdistyksen perustajajäsenen, kokoelmien alkuunpanijalla ja pääosan yhdistykselle lahjoittaneella ja lunastaneella Mikael Anderssonilla on elinikäinen oikeus päättää kokoelmien sijoituspaikka. Hän voi myös valtuuttaa erityisen henkilön tehtävään, muuten hallitus hyväksyy kokoelmien uudet omistajat.

·        Kokoelmien eteenpäin luovuttamisesta ei saa yksityiselle henkilölle koitua kohtullisten sijoituskulujen lisäksi muuta taloudellista hyötyä.

 

Vakuutan, että sääntömuutokset on tehty hallituksemme yhteisymmärryksessä ja Wanhanajan Puoti-Yhdistys ry:n valtuuttamana. Yhdistykseen kuuluu vain uusien sääntöjen mukaisia jäseniä.

 

Turussa 09.05.2010

 

Puheenjohtaja Olof Mikael Andersson

 

 


 

 

 

 


Olet tässä: Etusivu/hakemistoon-Yhdistys-Tavoitteet-Säännöt/Regler

>>Seuraava otsikko: Suunnitelmat


 

Built with Enersoft SiteGenWiz Freeware Ed.